Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi
Yazan: Admin | 03 Kasım 2018
Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi

        Türk Ceza Kanunu Madde 98 - (1) Yaşı, hastalığı veya yaralanması dolayısıyla ya da başka herhangi bir nedenle kendini idare edemeyecek durumda olan kimseye hal ve koşulların elverdiği ölçüde yardım etmeyen ya da durumu derhal ilgili makamlara bildirmeyen kişi, bir yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.

(2) Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi dolayısıyla kişinin ölmesi durumunda, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

         MADDE 98’in GEREKÇESİ– Madde metninde, yardım veya bildirim yükümlülüğü­nün yerine getirilmemesi, suç olarak tanımlanmıştır. Bu suçun konusu, yaşı, hastalığı veya yaralanması dolayısıyla ya da başka herhangi bir nedenle kendini idare edemeyecek durumda olan kimse olabilir. Suçun faili ise, her­kes olabilir.

Belirtilen durumlarda bulunan bir kimseye karşı yardım yükümlülü­ğünün yerine getirilmemesi hâlinde, bu suç oluşacaktır. Ancak, belirtilen durumlarda bulunan kişilere gerekli müdahalenin yapılabilmesine yönelik olarak bir teşkilatlanmanın olduğu yerlerde, kişilerin yardım için girişimde bulunmaması suç oluşturmayacaktır. Ancak, ilgili makamların bu durumdan haberdar olmaması hâlinde, kişilerin durumu derhâl ilgili makamlara bil­dirme yükümlülüğü vardır. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi de bu madde kapsamında suç olarak tanımlanmıştır.

Maddenin ikinci fıkrasında, netice sebebiyle ağırlaşmış suç hâline ilişkin düzenlemeye yer verilmiştir.

 

          765 sayılı TCK’nın 476’da: “Bir kimse yedi yaşından aşağı bir sabiyi veya müptela olduğu akıl veya beden hastalığından dolayı kendini idare edemeyen bir kimseyi terkedilmiş bulup da derhal ait olduğu daireye veya Hükümet memurlarına malumat vermekte ihmal ederse dokuzyüz liradan dokuzbin liraya kadar ağır cezayı nakdî ile cezalandırılır. Bir mecruha veya sair tehlikede bulunan bir kimseye yahut ölü veya ölüye benzer bir cesede tesadüf edip de mümkün olan yardımı yapmakta veya derhal ait olduğu daireye veya Hükümet memurlarına malûmat vermekte ihmâl eden kimse hakkında dahi aynı ceza tertip olunur” bu suç tipi kanun metninde belirtilen şekilde düzenlenmiştir.

          Yardım ve bildirim yükümlülüğü toplumsal hayatın içerisinde bulunan fertlerin birlikte yaşama ahlakını göstermeleri açısından elzemdir. Kanun koyucu toplumda meydana gelen olayın vahametinin azaltılması veya ortadan kaldırılması; yani toplum sağlığını koruma maksadıyla yasayı koymuştur.  Ancak kanun koyucunun burada cezalandırdığı mesele kişinin toplum ahlakını taşımaması değildir, koymuş olduğu kanuna uyulmaması yani hukuka aykırılıktır.

         Bu suç tipinin faili herkes olabilir ancak 5237 sayılı TCK’nın 279 Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi halinde; “(1) Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de, yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ihmal eden veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Suçun, adlî kolluk görevini yapan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır” hükmü uygulanır ve burada (farklı neviden) içtima hükümleri ile birlikte uygulanır.

        Bu suçun mağduru ise zaten kanunda belirtilen “Yaşı, hastalığı veya yaralanması dolayısıyla ya da başka herhangi bir nedenle kendini idare edemeyecek durumda olan”  kimsedir.

        Bursa'da meydana gelen olayda fail A.K., arkadaşı Z.F.'ye alkol aldıktan sonra zorla senet imzalatmış; aracında tecavüz etmiş ve aracı parketmiş oldukları yerin yanındaki su kanalına A.K. alkollüyken Z.F. kanala yuvarlanmıştır. onlarla beraber o sırada orada bulunan T.Ç. kanala düşen Z.F.'ye yardım etmediği gibi A.K.'yi de ihbar etmemiştir. olayda yaralanarak ve cinsel dokunulmazlığı ihlal edilerek suçun mağduru olan Z.F. katılan sıfatıyla yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen T.Ç.'ye karşı avukatı  vasıtasıyla cezalandırılmasına sebep olmuştur. 

 

 

 

 

Bize Hemen Ulaşın

Barulay Hukuk Bürosu, başta Bursa olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde yerel hukuk bürolarıyla işbirliği halinde olduğu hukuk bürolarıyla müvekkillerine hizmet vermektedir.