İdari Kararın Yerine Getirilmemesi Sonucu Maddi Ve Manevi Tazminat
Yazan: Admin | 13 Eylül 2020
İdari Kararın Yerine Getirilmemesi Sonucu Maddi Ve Manevi Tazminat

İDARİ YARGI  KARARI NE ZAMAN YERİNE GETİRİLMELİ?

        İdari yargı kararları kararın tebliği tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yerine getirilmelidir. Bu hüküm anayasa ile koruma altına alınmış olup anaysa md.138  uyarınca ‘’Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremezler ve bunların yerine getirilmesini geciktiremezler.’’  Bu  maddeden anlaşılacağı üzere belirtilen süre içerisinde mahkemenin vermiş olduğu karar neticesinde idarenin bu kararı yerine getirme noktasında takdir yetkisi olmayıp  getirmek zorundadır.

İPTAL VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARLARININ UYGULANMASI

      Uygulanma da yaşanan en büyük problemlerden biri iptal davalarında verilen iptal ve yürütmenin durdurulması kararlarının uygulanması noktasında ortaya çıkmaktadır. İptal işleminin amacı iptal edilen işlemin tesisinden önceki durumuna getirilmesini sağlamaktır. Buradan ortaya çıkarılan sonuç  iptal edilen işlem tesisinden itibaren etkileriyle birlikte ortadan kaldırılmak istenmektedir. İptal kararları geçmişe yürürler. Burada kanunda verilen 30 günlük sürenin idareye takdir hakkı tanıdığı durumu olarak anlaşılması yanlış olacaktır. Aksine burada mahkeme kararının yerine getirilmesi ve oluşturulan mağduriyetin giderilmesi için idarenin 30 günlük sürenin sonuna kadar beklemesi dahi mağduriyetin artmasında sebebiyet verebilir.

İDARE KARARI YERİNE GETİRMEZSE NE OLUR?

        İdari yargı kararları idari yargılama usulü kanunu md 28/3 uyarınca ‘’Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemeleri kararlarına göre işlem tesis edilmeyen veya eylemde bulunulmayan hallerde idare aleyhine Danıştay ve ilgili idari mahkemede maddi ve manevi tazminat davası açılabilir.’’ ve ilgili maddenin devamında ki maddeleri uyarınca md 28/4 uyarınca ayrıca  ‘’Mahkeme kararlarının süresi içinde kamu görevlilerince yerine getirilmemesi halinde tazminat davası anca  ilgili idare aleyhine açılabilir.’’ hükümleri  ile koruma altına alınmıştır. Fakat uygulama da bazı idareler idari yargı organlarınca verilen bu kararları yerine getirmekten çekinebiliyorlar. Bu 30 günlük süre içerisinde  kararı yerine getirmeyen idare aleyhine kişi lehine ise maddi ve manevi tazminat hakkı doğmaktadır. Kişi bu kararın yerine getirilmemesi sebebiyle uğramış olduğu ve yoksun kaldığı tüm zararları  ayrıca  bedeni ve  ruhani yıpranmasının karşılığı olarak da manevi tazminat isteminde kararı veren mahkemede açacağı maddi ve manevi tazminat davasıyla bu istemlerini öne sürebilir.

     Ayrıca kişi bu kararı yerine getirmeyen yönetici hakkında ceza kanunu md 257 uyarınca   ‘’görevi kötüye kullanma’’ başlığından düzenlenen  hükümler uyarınca bu yönetici hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunabilir. Bu açıklamalar Anayasa, İYUK ve Ceza Kanunu ile koruma altına alınmıştır.

 

Bize Hemen Ulaşın

Barulay Hukuk Bürosu, başta Bursa olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde yerel hukuk bürolarıyla işbirliği halinde olduğu hukuk bürolarıyla müvekkillerine hizmet vermektedir.