İşçi Alacaklarına Yürütülecek Faiz Türü ve Faizin Yürütülmesinde Başlangıç
Yazan: Admin | 11 Aralık 2018
İşçi Alacaklarına Yürütülecek Faiz Türü ve Faizin Yürütülmesinde Başlangıç

İşçiler, toplumun en değerli sınıfını oluşturur. Fakat ne yazık ki günümüzde işçilerin hak ihlallerine uğradığı ve aynı zamanda uğradığı hak ihlaline karşı hukuk yoluna başvuramadığı yahut hakkını tam anlamıyla alamadığı durumlara sıklıkla rastlanılmaktadır. Bu tip durumlarda konusunda uzman kişilere danışılması tahkikatın sıhhatı açısından elzemdir. Ad -Hoc hukuk, Erzurum ve Bursa üzerinden avukatlık hizmeti de vermektedir.

Nitekim konumuzda da işçileri sıklıkla mağdur eden faiz konusunu işledik. Yargıtay görüşü ise aşağıdaki gibidir.

 

1)“…Fazla çalışma ücreti geniş anlamda ücret niteliğinde olup, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 34 üncü maddesi gereğince, gününde ödenmemesi halinde bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faize karar verilmelidir. Hüküm altına alınan fazla çalışma ücreti alacağına bozma öncesi olduğu gibi en yüksek mevduat faize hükmedilmesi gerekirken yasal faiz yürütülmesi hatalıdır. Temyiz eden tarafın sıfatı da gözetilerek anılan alacak kalemi yönünden, yasal faizi geçmemek üzere en yüksek mevduat faize hükmedilmelidir[1]…”

2)“Davanın kısmen kabulü ile, net 7.051,36 TL fazla mesai ,net 1.734,22 TL hafta tatili ve net 565,75 TL genel tatil ücreti alacaklarının 300 er TL’sinin dava tarihi olan 27.01.2015 tarihinden itibaren, bakiye miktarlarının ıslah tarihi olan 16.03.2016 tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faizleri ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine” bendinin yazılmasına, hükmün bu şekilde DÜZELTİLEREK ONANMASINA[2]…”

3)“…Kıdem tazminatı alacağı olarak net 7.141,18 TL'nin sözleşmenin feshi tarihi olan 25/05/2010 tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı ile birlikte, 

Ulusal bayram genel tatil ücret alacağı olarak net 93,33 TL'nin temerrüt tarihi olan 12/12/2013 tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı ile birlikte, 

Hafta tatil ücret alacağı olarak net 350,00 TL'nin temerrüt tarihi olan 12/12/2013 tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı ile birlikte, 

Fazla mesai ücret alacağı olarak net 1.781,51 TL'nin temerrüt tarihi olan 12/12/2013 tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı ile birlikte, 

Yıllık izin ücret alacağı olarak net 2.333,33 TL'nin temerrüt tarihi olan 12/12/2013 tarihinden itibaren yasal faiz oranı ile birlikte davalılardan müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,” rakam ve sözcüklerinin yazılmasına, hükmün bu şekilde DÜZELTİLEREK ONANMASINA[3]…” [Yıllık ücretli izinler kullandırılmadığı zaman -iş sözleşmesinin feshi ile- kullandırılmayan günler ücrete dönüştüğü için Yargıtay, yıllık izin ücreti alacağını İK m.34(Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.) kapsamında değerlendirmeyip tazminat olarak ele almaktadır. Bu sebepten ötürü yıllık izin ücreti alacağı yönünden yasal faiz işletilmektedir. Kıdem tazminatı bakımından neden mevduata uygulanan en yüksek faiz uygulanır sorusuna cevap ise 1475 sayılı Kanun m.14’te (Kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi sebebiyle açılacak davanın sonunda hakim gecikme süresi için, ödenmeyen süreye göre mevduata uygulanan en yüksek faizin ödenmesine hükmeder.) bulunabilecektir]

4)“…Ücret alacağının mülga 1475 sayılı Kanun döneminde doğmuş olması durumunda, 10.06.2003 tarihine kadar yasal faiz, bu tarih sonrası ücretler bakımından ise bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faize karar verilmelidir. İşçinin faiz konusundaki talebini “yasal faiz” olarak adlandırmış olması 4857 sayılı Kanunun 34. maddesinin uygulanmasına engel olmayıp, işçinin bu talebinin bahsi geçen özel faize yönelik olduğunun değerlendirilmesi gerekir[4]…” 

 

[1] T.C YARGITAY 22.Hukuk Dairesi, Esas: 2017/ 45862, Karar: 2018 / 2059, Karar Tarihi: 07.02.2018

[2] T.C YARGITAY 9.Hukuk Dairesi, Esas: 2017/ 2410, Karar: 2018 / 4319, Karar Tarihi: 27.02.2018

[3] T.C YARGITAY 22.Hukuk Dairesi, Esas: 2017/ 11173, Karar: 2018 / 4775, Karar Tarihi: 26.02.2018

[4] T.C YARGITAY 22.Hukuk Dairesi, Esas: 2017/ 11296, Karar: 2018 / 4748, Karar Tarihi: 26.02.2018

Bize Hemen Ulaşın

Ad-Hoc Hukuk Bürosu, başta Erzurum, Bursa, Antalya, İstanbul olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde yerel hukuk bürolarıyla işbirliği halinde olduğu hukuk bürolarıyla müvekkillerine hizmet vermektedir.